^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Facebook

facebook_page_plugin

Logopedia

Rozwój mowy

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG ROZWOJU MOWY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

3-LATEK

- rozumie to, co do niego mówimy

-spełnia polecenia zawierające znane mu wyrazy (np. wskazuje części twarzy, ciała, zabawki, przynosi określone przedmioty)

- komunikuje się z otoczeniem za pomocą kilkuwyrazowego zdania, mówi chętnie
i dużo

- opowiada o tym, co aktualnie widzi

-„myśli głośno”, mówiąc także do siebie

- zadaje wiele pytań...

Może się zdarzyć, że:

-zamienia głoski k,g na t,d

-myli ch i f

-zamienia głoski s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż na ś,ź,ć,dź

-zamienia głoskę r na l

- stosuje niewłaściwe formy gramatyczne

Musimy pamiętać, że:

- nasza wymowa jest wzorem, wg którego nasze dziecko uczy się mówić, dlatego powinniśmy wszystkie głoski wypowiadać prawidłowo i nie naśladować wymowy naszego dziecka,

-dziecko na tym etapie słyszy i różnicuje wymowę prawidłową np. samolot i siamolot, gdyż jego słuch fonematyczny (czyli umiejętność utożsamiania i różnicowania dźwięków mowy), jest już rozwinięty- dziecko nie potrafi tylko wymówić trudnych wyrazów.

4-LATEK

- rozumie i wykonuje polecenia także te, które zawierają wyrażenia przyimkowe z przyimkami (na, pod, do, za obok, itd.)

-rozpoznaje kolory

-zadaje bardzo dużo pytań

- pytane , odpowiada co robi (np. gdy jest mu zimno, kiedy jest głodne)

- jego wypowiedzi wybiegają poza aktualnie przeżywaną sytuację

- używa jeszcze wiele form agramatycznych, ale przejawia zaciekawienie poprawnością językową

- pojawiają się neologizmy

Wymowa dziecka staje się dokładniejsza:

- nie zamienia już k,g na t,d

- głoski s,z,c,dz wymawiane są już prawidłowo

- może zamieniać jeszcze głoskę r na l

- może nie wymawiać jeszcze głosek sz, ż, cz, dż( zamienia na s,z,c,dz)

Musimy pamiętać, że:

-na wszystkie pytania odpowiadamy cierpliwie i wyczerpująco, gdyż pobudzamy nie tylko rozwój mowy, ale również intelektu

-nie wymuszamy(!!!) na dziecku głoski „r”, gdyż jego aparat artykulacyjny, może nie być jeszcze do tego przygotowany (dziecko chcąc „na siłę” wytworzyć wibrację, uaktywnia zakończenie podniebienia miękkiego i tworzy dźwięk zdeformowany tzw. r„francuskie”

-język nie może wsuwać się między zęby podczas artykulacji głosek (zazwyczaj. ś,ź,ć,dź,s,z,c,dz,t,d,l,)wymowa międzyzębowa, nie jestcechą mowy dziecięcej
i nie ustąpi samoistnie.

5-LATEK

-realizuje formy wielozdaniowe

- chętnie opowiada o przebiegu jakiegoś zdarzenia, relacjonuje film, bajkę

- uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe

- potrafi wyjaśnić znaczenie słów, opisywać przedmioty, podając ich cechy charakterystyczne

- zanikają nieprawidłowości gramatyczne

Wymowa doskonali się:

- głoski sz,ż,cz,dż potrafi poprawnie powtórzyć, lecz w mowie potocznej często wymawia jak: s,z,c,dz

- głoska r najczęściej wymawiana jestjuż prawidłowo

Zdarza się, że dziecko przed ukończeniem 5 r.ż., nie wymawia niektórych głosek prawidłowo, ponieważ nie został zakończony rozwój narządów wytwarzających głos i mowę. Błędy te mieszczą się w granicach normy rozwojowej.

Ustalenie się wymowy powinno być zakończone ostatecznie do 6 r.ż, ale proces rozwoju języka trwa nadal. Dzieci uczą się nowych wyrazów, wypowiedzi wzbogacają się wraz ze zdobywaniem przez nie kolejnych doświadczeń.

Literatura:

D. Emiluta-Rozya „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”

Copyright © 2013. Bajkowe Przedszkole Misia Uszatka Rights Reserved.