^Powrót na górę

Facebook

facebook_page_plugin

Rozkład dnia

                    Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2020/21

Godziny

Działania, zajęcia, treści wychowawczo – dydaktyczne oferowane dzieciom

Uwagi

PRZED REALIZACJĄ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

6.15 – 7.30

Rozpoczęcie dnia w przedszkolu.

Schodzenie się dzieci. Zabawy tematyczne, dowolne zgodne z
zainteresowaniami dzieci, zabawy indywidualne i w grupach.
Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca
indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Praca z zespołem
dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco -
kompensacyjnym i wychowawczym.

Czas do dyspozycji nauczyciela

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

7.30 – 8.15

Zabawy dowolne, tematyczne, dydaktyczne, praca w zespołach ipraca indywidualna z dziećmi. Przygotowanie do śniadania-porządkowanie zabawek. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

Zabiegi higieniczne, kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno- sanitarnych, czynności samoobsługowe w WC i łazience.

Zabawy swobodne

8.30 -9.00

ŚNADANIE

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, nakrywania do stołu. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

 

9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, ruchowe, plastyczne. Religia.

Zabawy na świeżym powietrzu, spacery , wycieczki, zabawy
ruchowe, obserwacje przyrodnicze. (poznanie środowisk
przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu
przedszkola).

Zajęcia dydaktyczne

10.00 - 11.00

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.

Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Gry i zabawy ruchowe w sali - w przypadku złych warunków
atmosferycznych.

Przygotowanie do II śniadania, zabiegi higieniczne w WC i łazience. Pełnienie dyżurów – nauka nakrywania do stołu.

Zabawy na świeżym powietrzu

11.00 –11.15

 

 

II ŚNIADANIE (zupa + podwieczorek)

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Kulturalne zachowanie się przy stole.

Zabiegi higieniczne w WC i łazience. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk.

Inne czynności

11.30 – 13.45

Poobiedni odpoczynek dzieci młodszych

 

11.30 – 12.30

Starsze dzieci - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ciche zabawy, słuchanie głośnego czytania, zabawy inspirowane przez dzieci. zabawy tematyczne, zabawy dowolne. Działalność z inicjatywy dzieci, lub nauczyciela w sali lub na powietrzu.

Inne czynności

(opieka, organizacja)

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

12.30 –13.45

Grupy starsze: Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych, zawody sportowe, zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Zajęcia kompensacyjno wspomagające. Diagnoza i obserwacje pedagogiczne.

Kontynuacja działalności edukacyjnej:
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,

 

Czas do dyspozycji nauczyciela

13.45 –14.15

Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne przed obiadem.

Inne czynności

14.15 –14.30

OBIAD (II danie)

Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw i surówek. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

Zabiegi higieniczne po obiedzie

Zabawy na świeżym powietrzu. Własna aktywność dzieci, zabawy swobodne w sali. Zabawy, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach   zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne,   konstrukcyjne, plastyczne. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Inne czynności

 

Zabawy dowolne. Zabawy na świeżym powietrzu.

14.30 –  16.30

Zakończenie dnia w przedszkolu.  

Wszystkie  podejmowane działania zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, MZ, MEN.

Poza porami posiłków i zajęć tematycznych, czas nie jest żelaznym wyznacznikiem działania.

Wiele zależy od tego, jak w danym dniu czują się dzieci, jak bardzo są zaangażowane w swoje aktywności.

Będziemy się starać, by jak najmniej było pośpiechu, przerywania podjętych przez dzieci zajęć, rutyny i nudy.

Jednocześnie ramowy plan dnia będzie zapewniał poczucie pewnego rytmu, którego dzieci potrzebują w zależności od wieku i możliwości rozwojowych..

W każdej grupie wiekowej w oparciu o ramowy plan dnia opracowany jest ramowy plan dnia danej grupy.

 

Copyright © 2013. Bajkowe Przedszkole Misia Uszatka Rights Reserved.